WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
Bij een persconferentie deze middag, zet de premier Blair nog eens de Britse eisen aan een nieuw verdrag op een rij:

* het Handvest van de grondrechten mag geen letter aan de Britse wetgeving veranderen;
* een nieuw verdrag mag niets aan de rol van Britse buitenlandse politiek en de Britse minister van buitenlandse zaken veranderen;
* het verdrag mag de zeggenschap over het Britse rechtssysteem en politie niet verminderen;
* de Britten gaan niet akkoord met stappen richting besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid bij onderwerpen die een weerslag hebben op hun belastingen- en uitkeringenstelsel.


2 reacties op “Britse voorwaarden”  

  1. 1 zortilonrel

    You got a very great website, Sword lily I detected it through yahoo.

  1. 1 Buy valium online.


Plaats een reactie