WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


Deze site is opgezet in de aanloop naar het referendum op 1 juni 2005 over de ontwerp-grondwet voor Europa in Nederland. Het doel is vanuit verschillende invalshoeken nieuws, opinie en informatie te verzamelen over de grondwet, in het Nederlands en in het Engels. En tevens om idee├źn te genereren over hoe ‘de ideale europese grondwet’ eruit zou moeten zien. Reacties en bijdragen zijn dan ook welkom.

Na het referendum is de site in diepe slaap geraakt. De komende tijd zullen oude artikelen, verwijzingen en documenten die nog steeds relevant zijn, opnieuw hier geplaatst worden. En nieuwe ontwikkelen gaan we hier ook weer volgen.

Eugrondwet.nl is een initiatief van de Werkgroep Globalisering Delft/Den Haag. Deze werkgroep heeft zich in het verleden voornamelijk beziggehouden met verdragen over handel en investeringen. De Europese Unie speelt hierbij altijd een prominente rol als grote speler in het internationale krachtenveld en treedt op als onderhandelaar voor Nederland in organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Eerder was de werkgroep initiatiefnemer van het electronisch tijdschrift WTO.ZIP, waarvan recente uitgaven zijn te vinden op globalinfo.nl.

Contact: info at eugrondwet.nl